Sprache wählen
Jetzt weitere Infos anfordern
Kontakt
Bitte füllen Sie folgendes Formular vollständig aus. Wir werden uns in Kürze bei Ihnen melden.
The Cloud Networks Nordic AB, schwedisch

Allmänna villkor The Cloud Trådlös Internetaccess

Läs igenom dessa allmänna villkor noggrant! De innefattar viktiga rättigheter och skyldigheter för dig och för the Cloud när the Cloud tillhandahåller trådlös Internetaccess till dig.

1. Parter

The Cloud Networks Nordic AB, org. nr. 556667-4601, Box 7767, 103 96 Stockholm, besöksadress Biblioteksgatan 11, 7tr, benämns i dessa allmänna villkor "the Cloud".Kunden benämns i dessa allmänna villkor "Kunden", "Du" eller "Dig".

2. Avtalet

2.1 Avtalet mellan the Cloud och Dig när the Cloud tillhandahåller Trådlös Internetaccess ("Tjänsten") till Dig benämns "Avtalet". Avtalet består av följande delar:

  • dessa allmänna villkor;beställningsformuläret som Du fyller i när Du beställer Tjänsten;
  • specifika villkor för Tjänsten som finns beskrivna på the Clouds websida, www.thecloud.eu ;
  • the Clouds bekräftelse på din beställning;
  • ochaktuell prislista.

2.2 Avtalet skall anses ingånget när the Cloud har bekräftat Din beställning på skärmen eller via SMS eller e-post eller när the Cloud börjar tillhandahålla Tjänsten utan sådan bekräftelse. Om Du köper en voucher (fysisk eller elektronisk) från the Cloud eller någon av the Clouds återförsäljare är Avtalet ingånget när Du erhållit vouchern och betalat för den.

3. Kontaktuppgifter m.m.

3.1 Du skall uppge den postadress, e-postadress eller mobiltelefonnummer till vilken Du önskar att the Cloud sänder bekräftelser, meddelanden, fakturor etc. Om the Cloud skickat meddelande till den uppgivna adressen eller mobilnumret, anses meddelandet mottaget av Dig senast åtta dagar efter ivägskickandet om det inte framstår som sannolikt att meddelandet anlänt efter denna tidpunkt. Om Dina uppgifter ändras är det viktigt att Du meddelar the Cloud detta genast. Du förbinder Dig att kontrollera inkommande e-mail, SMS och brev med jämna och rimligt täta mellanrum.

3.2 The Clouds kundtjänst når Du http://www.thecloud.eupå:
http://www.thecloud.eu

3.3 På www.thecloud.eu, finner du information om Tjänsten, gällande prislista m.m.

4. Tjänsten

4.1 Tjänsten är en Trådlös Internetaccess där Du kopplas upp mot the Clouds nätverk och sedan vidare till Internet, eller, om tillämpligt, till Din tjänsteleverantör.

4.2 Du har möjlighet att använda Tjänsten för att skicka e-mail, surfa på Internet m.m. i enlighet med Avtalet.

4.3 Lista över från vilka platser Du kan utnyttja Tjänsten från finner Du på www.thecloud.eu. Listan uppdateras löpande. Eventuella begränsningar i tillgängligheten finner du på www.thecloud.eu eller på platsen, t.ex. om en plats bara är öppen vissa tider på dygnet.

4.4 The Cloud skall tillhandahålla Tjänsten på ett fackmannamässigt sätt och i enlighet med villkoren i Avtalet. The Cloud äger rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet. The Cloud svarar för underleverantörens arbete såsom för sitt eget arbete.

4.5 För att kunna utnyttja Tjänsten måste Du använda sådan utrustning som är avpassad för Tjänsten. Vilka krav som ställs på utrustningen och hur den skall vara inställd framgår på www.thecloud.eu. Vid nytillkomna eller förändrade tjänster kan Din utrustning behöva uppgraderas för att Tjänsten skall fungera på bästa sätt. Du svarar själv för eventuella kostnader för anpassning av Din utrustning.

4.6 The Cloud skall utföra underhåll, reparationer och uppgraderingar av the Clouds nät och Tjänsten på sådant sätt att störningar begränsas och att stilleståndstiden blir så kort som möjligt. The Cloud skall i rimlig omfattning och där så är möjligt underrätta Dig om planerade driftstopp eller begränsningar av Tjänsten. Det är dock inte alltid möjligt att meddela om driftsstopp eller begränsningar i förväg.

4.7 Det nätverk som the Cloud använder för att tillhandahålla Tjänsten har vissa begränsningar när det gäller t.ex. kapacitet och det kan från tid till annan vara svårt att komma fram på nätet. Tjänstens tillgänglighet och kvalité kan vidare påverkas av omständigheter utanför the Clouds kontroll, t.ex. störningar på Internet. The Cloud kan därför inte garantera någon viss kvalitetsnivå på Tjänsten.

4.8 The Cloud tillhandahåller endast Trådlös Internetaccess och kan inte garantera att the Clouds uppkoppling är säker eller att data som skickas över the Clouds nätverk eller Internet är korrekt, tillförlitlig eller komplett. The Cloud kan vidare inte garantera att data som skickas eller tas emot inte har blivit ändrad eller att den levereras tidsenligt. Du ansvarar själv för att Din dator eller annan anordning med vilken Du kopplar upp Dig har virusskydd, brandvägg etc. och att kommunikationen till och från Din dator eller annan anordning med vilken Du kopplar upp Dig vid behov är krypterad eller på annat sätt skyddad.

4.9 Du får tillgång till Tjänsten när Du loggat in på The Clouds nätverk.

4.10 The Cloud erbjuder inte några underhållstjänster.

5. Din användning av Tjänsten

5.1 Du får endast använda Tjänsten för eget bruk, för avsett ändamål och i enlighet med villkoren i Avtalet. Du får inte vidaresälja Tjänsten eller på annat sätt utnyttja Tjänsten för att tillhandahålla kommersiella tjänster.

5.2 Du får inte använda Tjänsten:så att skada, störning eller olägenhet uppkommer på the Clouds nät eller annat nät;för att göra massutskick av e-post eller sprida datorvirus;för att skicka eller ta emot stora mängder data;i strid med god sed eller i övrigt i strid med the Clouds från tid till annan gällande användningspolicy, se www.thecloud.eu;för att sprida material eller information som kan antas vara olaglig, t.ex. barnpornografi, hets mot folkgrupp och förtal;på annat sätt i strid mot lag eller mot myndighets föreskrift eller beslut; elleri strid med detta Avtal.

5.3 Den utrustning som Du använder vid utnyttjande av Tjänsten måste uppfylla alla tillämpliga krav i lagar och förordningar samt the Clouds instruktioner. Vid utnyttjande av Tjänsten får Du inte utnyttja utrustning som orsakar skada eller olägenhet på the Clouds nät eller annat nät.

5.4 Du måste förvara användarinformation, inloggningsuppgifter, säkerhetskoder m.m. ("Säkerhetsinformation") som Du erhåller från the Cloud på ett säkert sätt så att obehöriga inte kan ta del av dessa. Du skall omedelbart meddela the Cloud vid minsta misstanke om att någon obehörig fått vetskap om Säkerhetsinformationen.

6. Avhjälpning av fel

6.1 The Cloud skall avhjälpa fel i Tjänsten inom skälig tid. Med fel menas att Tjänsten inte är tillhandahållen på ett fackmannamässigt sätt eller att Tjänsten inte tillhandhålls i enlighet med Avtalet. The Cloud har ingen skyldighet att åtgärda fel på annans nät.

6.2 The Cloud ansvarar inte för fel eller dröjsmål som beror på Dig eller omständighet som Du ansvarar för.

6.3 Du skall reklamera fel och dröjsmål inom skälig tid efter det att Du märkt eller bort märka felet eller dröjsmålet. Om Du inte reklamerar inom skälig tid förlorar Du Din rätt att göra krav gällande gentemot the Cloud.

7. Betalning

7.1 Betalning kan ske med betal- och kreditkort, kontant, via faktura eller SMS beroende på vad som avtalats. Du ansvarar för att det finns täckning på det betal- eller kreditkortet som Du angivit och att betal- eller kreditkortet tillhör Dig. Du ansvarar vidare för att det mobiltelefoninummer som Du betalar med tillhör Dig.

7.2 Vid försenad betalning äger the Cloud rätt till dröjsmålsränta enligt lag. The Cloud har även rätt till ersättning för betalningspåminnelser och inkassokostnader. The Cloud har även rätt att ta ut en faktureringsavgift.

7.3 Du är skyldig att betala fasta avgifter även om the Cloud har stängt av eller begränsat Tjänsten med stöd av punkt 9.1 nedan.

7.4 Om the Cloud sagt upp Avtalet har Du rätt att återfå förskottsbetalda avgifter. Om Du sagt upp Avtalet återbetalas dock förskottsbetald avgift endast om Du sagt upp Avtalet på grund av att the Cloud gjort ändringar eller tillägg till Avtalet på ett sätt som Du inte godtar.

8.Prisavdrag
Om Du inte kunnat utnyttja Tjänsten i enlighet med Avtalet äger Du rätt till prisavdrag motsvarande felet. Detsamma gäller om the Cloud inte tillhandahållit Tjänsten från och med den tidpunkt som överenskommits.

9. Avstängning av tjänst
9.1 The Cloud kan med omedelbar verkan stänga av Tjänsten (eller del därav) om Du:

  • har angivit ett betal- eller kreditkort som inte tillhör Dig eller som saknar täckning;
  • har angivit ett mobiltelefonnummer som inte är Ditt;
  • inte betalar faktura efter påminnelse;
  • elleri övrigt bryter mot Avtalet.

9.2 Stängning eller begränsning av Tjänsten enligt punkt 9.1 skall inte ske i ringa fall eller om Du vidtagit rättelse efter anmaning från the Cloud.

9.3 The Cloud stänger av Tjänsten snarast efter att the Cloud mottagit en sådan begäran från Dig.

9.4 The Cloud kan spärra Tjänsten (eller del därav) om the Cloud har anledning att tro att Säkerhetsinformationen kommit i orätta händer. Om Tjänsten (eller del därav) blir spärrad kan Du kontakta the Clouds kundservice för mer information. The Cloud öppnar Tjänsten igen så snart the Cloud vet att Säkerhetsinformationen inte är i orätta händer.

10.Ångerrätt
Om Du är konsument har Du rätt att frånträda Avtalet om det ingåtts på distans (t.ex. via Internet) i enlighet med villkoren i lagen (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal. Information om ångerrätt lämnas till Dig i samband köpet och även efter köpet. Du har ingen ångerrätt om Du samtyckt till att börja använda Tjänsten under ångerfristen. Om Du använder Tjänsten under ångerfristen anses Du ha samtyckt till att börja använda Tjänsten under ångerfristen.

Ansvar för skada

11.1 Du har rätt till ersättning för direkt skada som the Cloud förorsakat Dig genom vårdslöshet. Du har inte rätt till ersättning för indirekta skador såsom utebliven vinst, utebliven nytta av avtal etc.

11.2 The Cloud ansvarar inte för skada som uppkommer på grund av innehåll i data eller annan information som förmedlas vid användning av Tjänsten, inte heller ansvarar the Cloud för skada orsakad av datavirus eller motsvarande eller för försening, förvanskning eller förlust av data.

11.3 Begränsningarna av the Clouds skadeståndsskyldighet enligt punkterna 11.1 och 11.2 ovan gäller inte i fall av uppsåt eller grov vårdslöshet, vid personskada eller vid sådant ansvar som inte kan begränsas enligt tvingande lag.

11.4 The Cloud har rätt till ersättning för skada som Du, eller någon för vilken Du svarar, förorsakat genom vårdslöshet.

12. Force majeure
Part som inte kan fullgöra sina åtaganden på grund av omständigheter som part inte råder över eller annars rimligen kunnat förutse och under förutsättning att part inte förfarit vårdslöst, är befriad från skadestånd och andra påföljder. Hit räknas sådana omständigheter som krig, blixtnedslag, eldsvåda, myndighetsbestämmelser eller annan offentlig reglering, arbetskonflikt, allmän brist på transporter, varor eller energi etc.

13. Personuppgifter

13.1 The Cloud samlar in personuppgifter om Dig ("Personuppgifter") när Du registrerar Dig som användare eller skaffar ett användarkonto hos the Cloud; när Du i övrigt lämnar information till the Cloud; när Du besöker the Clouds websidor och när Du använder Tjänsten. Uppgifterna delas in i två kategorier, de som Du lämnar och de som inhämtas från The Clouds system.Uppgifter som lämnas av dig; förnamn, efternamn, födelsedatum, lösenord, samt minnesfråga för återställning av lösenord. Uppgifter som inhämtas från The Clouds system: användarkonto, MAC-adress, IP-adress, sessioner, datum och tid, plats för uppkoppling, och datavolym.

13.2 The Cloud behandlar Dina Personuppgifter: för att uppfylla sina åtaganden enligt Avtalet; för att förbättra den tekniska och användarmässiga aspekten av Tjänsten; för att hantera säkerheten för Tjänsten; för att hantera support- och kundtjänstärenden; för att informera om nya produkter och tjänster och för att informera om the Cloud; för marknadsundersökningar; för att uppfylla bestämmelser i lagar och förordningar och för att efterleva myndighetsbeslut; och för direkt marknadsföring. The Cloud kan komma att använda extern part för behandling av Dina Personuppgifter. Uppgifter som behandlas för att tjänsten skall kunna användas är: förnamn, efternamn, lösenord, minnesfråga för lösenord, Uppgifter som behandlas för att vidmakthålla eller öka stabiliteten och kapaciteten i The Clouds nät och plattformar är: användarkonto, MAC-adress, IP adress, antal sessioner, datum och tid, plats för uppkoppling, och dataförbrukning. Uppgifterna används till exempel för att beräkna behovet av att utöka antalet installerade accesspunkter i en Surfzon. Dessa uppgifter lagras i minst 6 månader och högst 35 månader. Uppgifter som behandlas för marknadsföring är: förnamn, efternamn, födelsedatum, användarkonto, MAC-adress, plats för uppkoppling, och annan särskild information som inhämtas i samband med att ett särskilt samtycke om behandling av uppgifter för marknadsföring insamlas. Uppgifter om hur länge uppgifterna lagras anges vid varje tillfälle då särskilt medgivande inhämtas.

13.3 The Cloud kan komma att lämna ut Dina Personuppgifter till dotterbolag, moderbolag, systerbolag och samarbetspartner för behandling av Dina personuppgifter för de ändamål som är upptagna i punkten 13.2 ovan. I samband med denna process kan Dina personuppgifter komma att sändas till länder utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES). Vissa av dessa länder kan ha ett sämre skydd för personuppgifter än vad som gäller inom EES. The Cloud har dock vidtagit lämpliga åtgärder för att tillse att samma skydd gäller vid behandling utanför EES som vid behandling inom EES.

13.4 The Cloud använder cookies för vissa delar av sina websidor. Cookies är små textfiler som lagras på Din hårddisk och som gör det möjligt för the Cloud att känna igen Dig när Du besöker våra websidor, hur Du använder sidorna etc. Du behöver inte acceptera cookies och Du kan ställa in Din webläsare så att den inte accepterar cookies.

13.5 Du samtycker till ovanstående behandling av Dina personuppgifter genom ingående av Avtalet, bortsett från det ändamål som avser marknadsföring för vilket ett särskilt medgivande inhämtas. Om samtycke återkallas avseende uppgifter som behandlas för att vidmakthålla eller öka stabiliteten och kapaciteten i The Clouds nät och plattformar, kommer tjänsten inte längre att kunna användas.

13.6 Du har rätt att en gång årligen begära kostnadsfri information om vilka personuppgifter the Cloud behandlar om Dig. Du har även möjlighet att begära rättning av felaktiga uppgifter. Skicka Din begäran om registerutdrag eller rättning till: Data Protections Compliance Officer The Cloud Networks Germany GmbH Leuchtenbergring 3 81677 München hr[at]thecloud.de

13.7 Om Du inte vill att Dina Personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring kan Du anmäla detta till Data Protections Compliance Officer The Cloud Networks Germany GmbH Leuchtenbergring 3 81677 München hr[at]thecloud.de

13.8 I den utsträckning som krävs för att uppfylla bestämmelser i lagar och förordningar och myndighetsbeslut får the Cloud ta del av information och data som lagras eller skickas via Tjänsten.

14. Ändring och tillägg till Avtalet

14.1 The Cloud har rätt att göra ändringar och tillägg till Avtalet. Du kommer att informeras om ändringarna senast två månader före att dessa ändringar och tillägg träder i kraft. Informationen kommer att lämnas genom brev, SMS eller e-post. Informationen kommer även att finnas tillgänglig på www.thecloud.eu.

14.2 Om en förändring enligt punkten 14.1 inte är till uppenbar fördel för Dig har Du rätt att säga upp Avtalet till upphörande i enlighet med punkten 15.4 nedan.

15. Avtalstid och uppsägning

15.1 Avtal om tillgång till Tjänsten för viss bestämd tid, såsom för en timme eller en månad, upphör utan särskild uppsägning när tiden gått ut eller tiden är förbrukad. Ett sådant Avtal går inte, med undantag för uppsägning med stöd av punkten 15.3 och 15.4 nedan, att säga upp.

15.2 Avtal om tillgång till Tjänsten för en bestämd bindningstid, t.ex. 12 månader, kan inte sägas upp under bindningstiden, med undantag för uppsägning med stöd av punkten 15.3 och 15.4 nedan. Om Avtal med bindningstid inte sägs upp av endera part senast en månad före bindningstidens utgång övergår Avtalet till att löpa tillsvidare med möjlighet för endera part att säga upp Avtalet med iakttagande av en månads uppsägningstid.

15.3 Om the Cloud gör ändringar och tillägg till Avtalet som inte är till uppenbar fördel för Dig har Du rätt att säga upp Avtalet till upphörande med verkan från det att ändringarna och tilläggen träder i kraft. Uppsägning skall ske senast tio dagar före ändringarna och tilläggen träder i kraft.

15.4 Vardera part har rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om den andra parten gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott, eller om den andra parten inte är kreditvärdig.

15.5 The Cloud stänger av Tjänsten när Avtalet upphör.

15.6 Uppsägning ska vara skriftlig om Du begär det. The Cloud har rätt att begära skriftlig uppsägning då det finns befogat skäl att säkerställa att det är Du som gör uppsägningen.

16. Överlåtelse

16.1 Du har inte rätt att överlåta Avtalet till annan utan the Clouds skriftliga medgivande.

16.2 The Cloud har rätt att överlåta Avtalet eller del därav till ett i the Cloud-koncernen ingående företag eller som led i en samlad överlåtelse av the Clouds verksamhet till tredje part.

17.Immateriella rättigheter

Du erhåller inte genom detta Avtal någon äganderätt, upphovsrätt eller annan immaterialrätt till dokument, material eller programvara som hör till Tjänsten eller som finns på the Clouds websidor. The Cloud och andra kännetecken som the Cloud använder i sin verksamhet tillhör the Cloud eller the Clouds samarbetspartner.

18.Tvist
Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta Avtal skall avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt. Tvist kan även prövas av allmänna reklamationsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas. Du kan läsa mer om allmänna reklamationsnämndens prövning på www.arn.se

19. IkraftträdandeDessa allmänna villkor träder i kraft den 2 maj 2016 och ersätter tidigare gällande allmänna villkor mellan Dig och the Cloud. Last updated: 25 July 2016