Sprache wählen
Jetzt weitere Infos anfordern
Kontakt
Bitte füllen Sie folgendes Formular vollständig aus. Wir werden uns in Kürze bei Ihnen melden.
The Cloud Networks Nordic AB, dänisch

Generelle vilkår
The Cloud
Trådløs Internetadgang

Gennemlæs disse generelle vilkår omhyggeligt! De indbefatter vigtige rettigheder og forpligtelser for dig og for the Cloud, når the Cloud tilvejebringer trådløs Internetadgang til dig.

1. Parter
The Cloud Networks Nordic AB, org. nr. 556667-4601, Box 7767, 103 96 Stockholm, besøgsadresse Biblioteksgatan 11, 7tr, Stockholm, Sverige, benævnes i disse generelle vilkår "the Cloud".

Kunden benævnes i disse generelle vilkår "Kunden", "Du" eller "Dig".

2. Aftalen

2.1 Aftalen mellem the Cloud og Dig, hvor the Cloud tilvejebringer Trådløs Internetaccess ("Tjenesten") til Dig, benævnes "Aftalen". Aftalen består af følgende dele:disse generelle vilkår;bestillingsformularen, som Du udfylder, når Du bestiller Tjenesten;specifikke vilkår for Tjenesten, som er beskrevet på the Clouds webside, www.thecloud.eu;the Clouds bekræftelse på din bestilling; ogaktuel prisliste.

2.2 Aftalen skal betragtes som indgået, når the Cloud har bekræftet Din bestilling på skærmen eller via SMS eller e-mail, eller når the Cloud begynder at tilvejebringe Tjenesten uden sådan bekræftelse. Hvis Du køber en voucher (fysisk eller elektronisk) fra the Cloud eller en af the Clouds forhandlere, er Aftalen indgået, når Du har modtaget voucheren og betalt for den.

2.3 Aftalen indgås på dansk.Kontaktoplysninger m.m.

3.1 Du skal oplyse den postadresse, e-mailadresse eller det mobiltelefonnummer, til hvilket Du ønsker, at the Cloud sender bekræftelser, meddelelser, fakturaer etc. Hvis the Cloud har sendt en meddelelse til den oplyste adresse eller mobilnummer, betragtes meddelelsen som modtaget af Dig senest otte dage efter afsendelse, hvis det ikke fremstår som sandsynligt, at meddelelsen er ankommet efter dette tidspunkt. Hvis Dine oplysninger skal ændres, er det vigtigt, at Du meddeler the Cloud dette straks. Du forpligter Dig til at kontrollere indkommende e-mails, SMS'er og breve med jævne og rimeligt tætte mellemrum.

3.2 Alle henvendelser til The Cloud sker på adresse Box 7767, 103 96 Stockholm, Schweden, telefon nr.+46 (0)8 667 73 00, e-mail nordicsupport@thecloud.eu eller på http://www.thecloud.eu.

3.3 På www.thecloud.eu, finder du information om Tjenesten, gældende prisliste m.m.

4. Tjenesten

4.1 Tjenesten er en Trådløs Internetaccess hvor Du kobles op på the Clouds netværk og derfra videre til Internettet, eller, hvis anvendeligt, til Din udbyder.

4.2 Du har mulighed for at anvende Tjenesten til at sende e-mail, surfe på Internettet m.m. i overensstemmelse med Aftalen.

4.3 Liste over steder hvorfra Du kan benytte Tjenesten finder Du på www.thecloud.eu. Listen opdateres løbende. Eventuelle begrænsninger i tilgængeligheden finder du på www.thecloud.eu eller på stedet, fx hvis et sted kun er åbent på visse tidspunkter af døgnet.

4.4 The Cloud skal tilvejebringe Tjenesten på en faglig måde og i overensstemmelse med vilkårene i Aftalen. The Cloud har ret til at anvende underleverandører til at opfylde sine forpligtelser ifølge Aftalen. The Cloud er ansvarlig for sine underleverandørers arbejde på samme måde, som the Cloud er ansvarlig for sit eget arbejde.

4.5 For at kunne benytte Tjenesten skal Du anvende udstyr, som er egnet til anvendelse af Tjenesten. Hvilke krav der stilles til udstyret, og hvordan det skal være indstillet, fremgår på www.thecloud.eu. Ved nytilkomne eller forandrede tjenester skal Dit udstyr måske opgraderes, for at Tjenesten skal fungere på bedste måde. Du er selv ansvarlig for eventuelle omkostninger til udstyr, herunder tilpasning af Dit udstyr.

4.6 The Cloud skal udføre vedligeholdelse, reparationer og opgraderinger af the Clouds net og Tjenesten på en sådan måde, at forstyrrelser begrænses, og at nedetiden bliver så kort som mulig. The Cloud skal i rimeligt omfang, og hvor det er muligt, underrette Dig om planlagte driftsstop eller begrænsninger af Tjenesten. Det er dog ikke altid muligt at meddele om driftsstop eller begrænsninger i forvejen.

4.7 Det netværk, som the Cloud anvender til at tilvejebringe Tjenesten, har visse begrænsninger med hensyn til fx kapacitet, og det kan fra tid til anden være svært at komme igennem på nettet. Tjenestens tilgængelighed og kvalitet kan endvidere påvirkes af omstændigheder uden for the Clouds kontrol, fx forstyrrelser på Internettet. The Cloud kan derfor ikke garantere et vist kvalitetsniveau på Tjenesten.

4.8 The Cloud tilvejebringer kun Trådløs Internetaccess og kan ikke garantere, at the Clouds opkobling er sikker eller at data, som sendes over the Clouds netværk eller Internettet, er korrekte, pålidelige eller komplette. The Cloud kan endvidere ikke garantere, at data, som sendes eller modtages, ikke er blevet ændrede, eller at de leveres tidssvarende. Du bærer selv ansvaret for, at Din computer eller anden anordning, med hvilken Du kobler Dig op, har virusbeskyttelse, firewall etc., og at kommunikationen til og fra Din computer eller anden anordning, med hvilken Du kobler Dig op, efter behov er krypteret eller på anden måde beskyttet.

4.9 Du får adgang til Tjenesten, når Du er logget ind på The Clouds netværk.

4.10 The Cloud tilbyder ikke nogen vedligeholdelsestjenester ud over den vedligeholdelse som følger af                  pkt.4.6 

5. Din anvendelse af Tjenesten

5.1 Du må kun anvende Tjenesten til eget brug i overensstemmelse med vilkårene i Aftalen. Du må ikke videresælge Tjenesten eller på anden måde benytte Tjenesten til at tilvejebringe kommercielle tjenester.

5.2 Du må ikke anvende Tjenesten:så skade, forstyrrelse eller gene fremkommer på the Clouds net eller andet net;til at foretage masseudsendelse af e-mail eller sprede computervirus;til at sende eller modtage store mængder data;i strid med god skik eller i øvrigt i strid med the Clouds til enhver tid gældende anvendelsespolitik, se www.thecloud.eu;til at sprede materiale eller information, som kan antages at være ulovlig, fx børnepornografi, hetz mod befolkningsgrupper og bagtalelse;på anden måde i strid med loven eller med myndigheds forskrift eller beslutning; elleri strid med denne Aftale.

5.3 Det udstyr, Du anvender ved benyttelse af Tjenesten, skal opfylde alle relevante krav i love og forordninger samt the Clouds instruktioner. Ved benyttelse af Tjenesten må Du ikke benytte udstyr, som forårsager skade eller gene på the Clouds net eller andet net.

5.4 Du skal opbevare brugerinformation, indlogningsoplysninger, sikkerhedskoder m.m. ("Sikkerhedsinformation"), som Du modtager fra the Cloud, på en sikker måde, så uvedkommende ikke kan få adgang til disse. Du skal omgående underrette Cloud ved mindste mistanke om, at en uvedkommende har fået kendskab til Sikkerhedsinformationen.

Afhjælpning af fejl

6.1 The Cloud skal afhjælpe fejl i Tjenesten inden for rimelig tid. Med fejl menes, at Tjenesten ikke er tilvejebragt på en faglig måde, eller at Tjenesten ikke tilvejebringes i overensstemmelse med Aftalen. The Cloud har ingen forpligtelse til at udbedre fejl på andres net.

6.2 The Cloud bærer ikke ansvaret for fejl eller forsinkelser, som skyldes Dig eller omstændigheder, som Du bærer ansvaret for.

6.3 Du skal reklamere over fejl og forsinkelser inden for rimelig tid, efter at Du har opdaget eller burde have opdaget fejlen eller forsinkelsen. Hvis Du ikke reklamerer inden for rimelig tid, mister Du Din ret til at gøre krav gældende over for the Cloud.

7. Betaling

7.1 Betaling kan ske med betalings- og kreditkort, kontant, via faktura eller SMS afhængigt af, hvad der er aftalt. Du bærer ansvaret for, at der er dækning på det betalings- eller kreditkort, som Du har angivet, og at betalings- eller kreditkortet tilhører Dig. Du har endvidere ansvaret for, at det mobiltelefonnummer, som Du betaler med, tilhører Dig.

7.2 Ved forsinket betaling har the Cloud ret til morarenter i henhold til renteloven. The Cloud har også ret til betaling for betalingspåmindelser og inkassoomkostninger i overensstemmelse med rentelovens regler herom. The Cloud har endvidere ret til at opkræve et faktureringsgebyr.

7.3 Du er forpligtet til at betale faste gebyrer, selv om the Cloud har lukket eller begrænset Tjenesten med støtte i punkt 9.1 nedenfor.?

7.4 Hvis the Cloud har opsagt Aftalen, har Du ret til at få forudbetalte gebyrer retur. Hvis Du har opsagt Aftalen, tilbagebetales forskudsbetalte gebyrer dog kun, hvis Du har opsagt Aftalen på grund af, at the Cloud har foretaget ændringer eller tillæg til Aftalen på en måde, som Du ikke kan acceptere.

8. Prisfradrag

Hvis Du ikke har kunnet benytte Tjenesten i overensstemmelse med Aftalen, har Du ret til afslag i pris svarende til værdien af den pågældende fejl. Det samme gælder, hvis the Cloud ikke har tilvejebragt Tjenesten fra og med det tidspunkt, der er blevet aftalt.

9. Afbrydelse af Tjenesten

9.1 The Cloud kan med omgående virkning afbryde Tjenesten (eller dele deraf), hvis Du:

  • har angivet et betalings- eller kreditkort, som ikke tilhører Dig eller som mangler dækning;
  • har angivet et mobiltelefonnummer, som ikke er Dit;
  • har angivet forkerte kontaktdata eller forsømmer at informere om ændringer heri;
  • ikke betaler faktura efter påmindelse; elleri øvrigt bryder Aftalen.

9.2 Afbrydelse eller begrænsning af Tjenesten ifølge punkt 9.1 skal ikke ske i andre tilfælde end ovenstående og ej heller, hvis Du har foretaget rettelse straks efter opfordring til dette fra the Cloud, hvor det er muligt at rette fejlen.

9.3 The Cloud lukker Tjenesten snarest efter, at the Cloud har modtaget en skriftlig meddelse fra Dig om, at Du ønsker Tjenesten lukket.

9.4 The Cloud kan spærre Tjenesten (eller dele deraf), hvis the Cloud har grund til at tro, at Sikkerhedsinformationen er kommet i forkerte hænder. Hvis Tjenesten (eller dele deraf) bliver spærret, kan Du kontakte the Clouds kundeservice for at få mere information. The Cloud åbner Tjenesten igen, så snart the the Cloud ved, at Sikkerhedsinformationen ikke er kommet i forkerte hænder.

10. Fortrydelsesret

Hvis Du er forbruger, har Du ret til at annullere Aftalen, hvis den er indgået ved fjernsalg (fx via Internettet) i overensstemmelse med vilkårene i Lov nr. 451 af 9. juni 2004 om visse forbrugeraftaler (forbrugeraftaleloven). Information om fortrydelsesret gives til Dig i forbindelse med købet og desuden efter købet..

Fortrydelsesfristen
Du kan fortryde den indgåede aftale efter forbrugeraftalelovens § 17.

Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, Du har indgået aftalen eller afgivet bestillingen på www.thecloud.eu. Du har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og den bestilte tjenesteydelse. Fortrydelsesretten løber ikke, før Du har modtaget disse oplysninger på skrift ( f.eks. papir eller e-mail). Fristen udløber dog senest 3 måneder efter den dag, Du har indgået aftalen.

Hvis Du f.eks. afgiver bestilling mandag den 1. og også da får de nævnte oplysninger, har Du frist til og med mandag den 15. Har Du først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har De frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan Du vente til den følgende hverdag.

Hvordan fortryder Du?
Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal Du underrette the Cloud om, at Du har fortrudt aftalen. Hvis Du vil give denne underretning skriftligt - f.eks. pr. brev eller e-mail - skal Du blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis Du vil sikre bevis for, at Du har fortrudt rettidigt, kan Du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkviteringen.

Underretning om, at Du har fortrudt aftalen, skal gives til:

The Cloud, [e-post, address]

Det forhold, at the Cloud har leveret Tjenesten helt eller delvist, begrænser ikke din fortrydelsesret, medmindre Du har givet samtykke til, at få adgang til Tjenesten inden fortrydelsesfristens udløb. I så fald gælder fortrydelsesretten kun indtil det tidspunkt, hvor Du får adgang til Tjenesten.

11. Ansvar for skade

11.1 Du har ret til erstatning for direkte skade, som the Cloud har forårsaget hos Dig ved uagtsomhed. Du har ikke ret til erstatning for indirekte skader såsom udebleven gevinst, udebleven gavn af aftaler etc.

11.2 The Cloud bærer ikke ansvaret for skader, der er fremkommet på grund af indhold i data eller anden information, som er formidlet ved anvendelse af Tjenesten, og the Cloud bærer heller ikke ansvaret for skader forårsaget af computervirus eller tilsvarende eller ved forsinkelse, forvanskning eller tab af data.

11.3 Begrænsningerne af the Clouds erstatningsforpligtelse ifølge punkterne 11.1 og 11.2 ovenfor gælder ikke i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed, ved personskade eller ved sådant ansvar, som ikke kan begrænses ifølge ufravigelig lov.

11.4 The Cloud har ret til erstatning for skade, som Du, eller en Du bærer ansvaret for, forårsager ved uagtsomhed.

12. Force majeure

En part, som ikke kan leve op til sine forpligtelser på grund af omstændigheder, som parten ikke råder over, eller med rimelighed kunne have forudset, og under forudsætning af, at parten ikke har handlet skødesløst, er fritaget for betaling af skadeserstatning og andre følger. Hertil regnes sådanne omstændigheder som krig, lynnedslag, brand, myndighedsbestemmelser eller anden offentlig regulering, arbejdskonflikt, generel mangel på transport, varer eller energi etc.

13.Personoplysninger

13.1 The Cloud indsamler personoplysninger om Dig ("Personoplysninger"), når Du registrerer Dig som bruger eller får en brugerkonto hos the Cloud; når Du i øvrigt afgiver information til the Cloud; når Du besøger the Clouds websider, og når Du anvender Tjenesten. De Personoplysninger, vi indsamler om Dig er: navn, e-mailadresse og telefonnummer; teknisk information om Din computer eller anden opkoblingsanordning; dato, tid og sted for opkobling; fakturainformation, betalingsinformation og information om betalings- og kreditkort; information om Dine personlige og faglige interesser, erfaring med Tjenesten og hvordan Du vil kontaktes for at få information om vores produkter og tjenester; og anden information som Du afgiver til os.

13.2 The Cloud behandler Dine Personoplysninger: for at opfylde sine forpligtelser ifølge Aftalen; for at forbedre Tjenesten; for at håndtere sikkerheden for Tjenesten; for at håndtere support- og kundetjenesteanliggender; for at informere om nye produkter og tjenester og for at informere om the Cloud; til markedsundersøgelser; for at opfylde bestemmelser i love og forordninger og for at efterleve myndighedsbeslutninger; og til direkte markedsføring, såfremt du har samtykket hertil eller anmodet herom. The Cloud kan anvende ekstern databehandler til behandling af Dine Personoplysninger.

13.3 Dine Personoplysninger vil alene være genstand for koncernintern behandling og videregivelse i/ til enheder og selskaber tilhørende the Cloud, herunder datterselskaber og associerede selskaber samt eksterne databehandlere til de formål, som er nævnt i punkt 13.2 ovenfor. I forbindelse med denne proces kan Dine personoplysninger blive sendt til lande uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Visse af disse lande kan have en ringere beskyttelse af personoplysninger, end der er gældende inden for EØS. The Cloud har dog taget passende foranstaltninger for at sikre, at samme beskyttelse gælder ved behandling uden for EØS som ved behandling inden for EØS.

13.4 The Cloud anvender cookies på visse dele af sine websider. Cookies er små tekstfiler, som lagres på Din harddisk og som gør det muligt for the Cloud at genkende Dig, når Du besøger vores websider, hvordan Du anvender siderne etc. Du behøver ikke acceptere cookies, og Du kan indstille Din webbrowser, så den ikke accepterer cookies.

13.5 Du accepterer ovenstående behandling af Dine personoplysninger ved indgåelse af Aftalen.

13.6 Du har ret til med visse lovmæssige begræsninger at begære omkostningsfri information om, hvilke personoplysninger the Cloud behandler om Dig. Du har også mulighed for at begære rettelse af fejlagtige oplysninger. Send Din begæring om registerudtog eller rettelse til:
Data Protections Compliance Officer
The Cloud Networks Germany GmbH
Leuchtenbergring 381677
Münchenhr[at]thecloud.de

13.7 Hvis Du ikke ønsker, at Dine Personoplysninger bliver behandlet til direkte markedsføring, kan Du meddele dette til:Data Protections Compliance Officer
The Cloud Networks Germany GmbH
Leuchtenbergring 3
81677 München
hr@thecloud.de


13.8 I den udstrækning det kræves for at opfylde bestemmelser i love og forordninger og myndighedsbeslutninger kan the Cloud tage del i information og data, som lagres eller sendes via Tjenesten.

14. Ændring og tillæg til Aftalen

14.1 The Cloud har ret til at foretage ændringer og tillæg til Aftalen. Du bliver informeret om ændringerne senest to måneder før disse ændringer og tillæg træder i kraft. Informationen bliver giver per brev, SMS eller e-mail. Informationen vil også være tilgængelig på www.thecloud.eu.

14.2 Hvis en forandring ifølge punkt 14.1 ikke er til fordel for Dig, har Du ret til at opsige Aftalen til ophør i overensstemmelse med punkt 15.4 nedenfor.

15. Aftaletid og opsigelse

15.1 Aftale om adgang til Tjenesten for en vis aftalt tid, såsom for en time eller en måned, ophør uden varsel, når tiden er udløbet eller tiden er opbrugt. En sådan Aftale kan ikke opsiges, medmindre opsigelse kan ske i henhold til punkterne 15.3 og 15.4 nedenfor.

15.2 Aftale om adgang til Tjenesten for en bestemt bindingstid, fx 6 måneder, kan ikke opsiges i bindingsperioden, med undtagelse af opsigelse med støtte i punkterne15.3 og 15.4 nedenfor. Hvis en Aftale med bindingsperiode ikke opsiges af en af parterne senest en måned før bindingsperiodens udløb, overgår Aftalen til at fortsætte indtil videre med mulighed for, at en af parterne kan opsige Aftalen med iagttagelse af en måneds opsigelsesfrist.

15.3 Hvis the Cloud foretager ændringer og tillæg til Aftalen, som ikke er til fordel for Dig, har Du ret til at opsige Aftalen til ophør med virkning fra det tidspunkt, ændringerne og tillæggene træder i kraft. Opsigelse skal ske senest ti dage før ændringerne og tillæggene træder i kraft.

15.4 Begge parter har ret til at ophæve denne Aftale til omgående ophør, hvis den anden part gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse, herunder ved misligholdelse af betalingsforpligtelsen. The Cloud kan desuden opsige Aftalen med en måneds varsel, hvis Du ikke er kreditværdig.

15.5 The Cloud afbryder Tjenesten, når Aftalen ophører.

15.6 Enhver opsigelse skal ske ved skriftlig meddelse til den anden part. Kravet om skriftlig meddelse er opfyldt ved brev eller e-mail.

16. Overdragelse

16.1 Du har ikke ret til at overdrage Aftalen til tredjepart uden the Clouds skriftlige tilladelse.

16.2 The Cloud har ret til at overdrage Aftalen eller en del deraf til et selskab i the Cloud-koncernen eller som led i en samlet overdragelse af the Clouds virksomhed til tredjepart.

17. Immaterielle rettigheder

Du har gennem denne Aftale ingen ejendomsret, ophavsret eller anden immateriel ret til dokumenter, materiale eller software, som tilhører Tjenesten eller som er på the Clouds websider. The Cloud og andre kendetegn, som the Cloud anvender i sin virksomhed, tilhører the Cloud eller the Clouds samarbejdspartnere.

18. Tvist

Tvist vedrørende fortolkning eller anvendelse af denne Aftale skal afgøres af en dansk domstol ifølge dansk ret.

19. Ikrafttrædelse

Disse generelle vilkår træder i kraft den 25 juli 2016 og erstatter tidligere gældende generelle vilkår mellem Dig og the Cloud.

Last updated: 25 July 2016